familiarised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

familiarised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm familiarised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của familiarised.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • familiarised

  Similar:

  familiarize: make familiar or conversant with

  you should acquaint yourself with your new computer

  We familiarized ourselves with the new surroundings

  Synonyms: familiarise, acquaint

  adjusted: having achieved a comfortable relation with your environment

  Synonyms: familiarized

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).