fall-back price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall-back price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall-back price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall-back price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall-back price

    * kinh tế

    giá khởi điểm