eysenck personality inventory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eysenck personality inventory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eysenck personality inventory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eysenck personality inventory.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eysenck personality inventory

    a self-report personality inventory based on Hans Eysenck's factor analysis of personality which assumes three basic factors (the two most important being extraversion to introversion and neuroticism)

    Synonyms: EPI

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).