explanation subsystem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

explanation subsystem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm explanation subsystem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của explanation subsystem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • explanation subsystem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân hệ giải thích