explanation facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

explanation facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm explanation facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của explanation facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • explanation facility

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần giải thích