expectancy expansion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expectancy expansion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expectancy expansion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expectancy expansion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expectancy expansion

    * kỹ thuật

    triển vọng