expectancy-value theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expectancy-value theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expectancy-value theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expectancy-value theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expectancy-value theory

    * kinh tế

    lý thuyết động cơ

    lý thuyết giá trị kỳ vọng