excentric angle of an ellipse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excentric angle of an ellipse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excentric angle of an ellipse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excentric angle of an ellipse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excentric angle of an ellipse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góc tâm sai của elip