evasion of legal sanction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evasion of legal sanction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evasion of legal sanction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evasion of legal sanction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evasion of legal sanction

    * kinh tế

    sự tránh sự trừng trị của luật pháp