evaporation from water surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evaporation from water surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evaporation from water surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evaporation from water surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evaporation from water surface

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bay hơi mặt nước