eustachian tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eustachian tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eustachian tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eustachian tube.

Từ điển Anh Việt

 • eustachian tube

  /ju:s'teiʃjən'tju:b/

  * danh từ

  (giải phẫu) vòi Ot-tát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eustachian tube

  either of the paired tubes connecting the middle ears to the nasopharynx; equalizes air pressure on the two sides of the eardrum

  Synonyms: auditory tube