ethernet interface processor (eip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ethernet interface processor (eip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ethernet interface processor (eip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ethernet interface processor (eip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ethernet interface processor (eip)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bộ xử lý giao diện Ethernet