estrogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estrogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estrogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estrogen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • estrogen

    a general term for female steroid sex hormones that are secreted by the ovary and responsible for typical female sexual characteristics

    Synonyms: oestrogen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).