escarpment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

escarpment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm escarpment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của escarpment.

Từ điển Anh Việt

 • escarpment

  /is'kɑ:pmənt/

  * danh từ

  dốc đứng, vách đứng (núi đá)

  dốc đứng (ở) chân thành

  (quân sự) sự đào đắp thành dốc đứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • escarpment

  a long steep slope or cliff at the edge of a plateau or ridge; usually formed by erosion

  Synonyms: scarp

  a steep artificial slope in front of a fortification

  Synonyms: escarp, scarp, protective embankment