erp (error recovery procedures) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erp (error recovery procedures) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erp (error recovery procedures) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erp (error recovery procedures).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erp (error recovery procedures)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các thủ tục hồi phục lỗi