erethism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erethism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erethism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erethism.

Từ điển Anh Việt

  • erethism

    /'eriθizm/

    * danh từ

    (y học) trạng thái kích thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • erethism

    an abnormally high degree of irritability or sensitivity to stimulation of an organ or body part