epss (experimental packet switching service) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epss (experimental packet switching service) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epss (experimental packet switching service) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epss (experimental packet switching service).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • epss (experimental packet switching service)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dịch vụ chuyển bó thực nghiệm