epsilon extension management (eem) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epsilon extension management (eem) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epsilon extension management (eem) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epsilon extension management (eem).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • epsilon extension management (eem)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Quản lý Epsilon mở rộng