episcopal church of scotland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

episcopal church of scotland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm episcopal church of scotland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của episcopal church of scotland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • episcopal church of scotland

    Similar:

    episcopal church: an autonomous branch of the Anglican Communion in Scotland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).