eosdis mission operations centre (emoc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eosdis mission operations centre (emoc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eosdis mission operations centre (emoc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eosdis mission operations centre (emoc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eosdis mission operations centre (emoc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Trung tâm Khai thác các chuyến bay EOSDIS