eosdis core system (ecs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eosdis core system (ecs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eosdis core system (ecs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eosdis core system (ecs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eosdis core system (ecs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hệ thống lõi EOSDIS