entrepreneurial supply price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

entrepreneurial supply price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm entrepreneurial supply price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của entrepreneurial supply price.

Từ điển Anh Việt

  • Entrepreneurial supply price

    (Econ) Giá cung ứng của doanh nghiệp.

    + Lợi tức vừa đủ để giữ một người điều hành với một số phẩm chất nào đó ở lại với công việc hiện tại của người đó.