emitter-coupled transistor logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emitter-coupled transistor logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emitter-coupled transistor logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emitter-coupled transistor logic.

Từ điển Anh Việt

  • emitter-coupled transistor logic

    (Tech) mạch luận lý trănsito ghép cực phát