email = e-mail = electronic mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

email = e-mail = electronic mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm email = e-mail = electronic mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của email = e-mail = electronic mail.

Từ điển Anh Việt

  • email = e-mail = electronic mail

    (Tech) thư điện tử