elisa method (virus detection) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elisa method (virus detection) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elisa method (virus detection) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elisa method (virus detection).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elisa method (virus detection)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp ELISA