elettaria cardamomum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elettaria cardamomum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elettaria cardamomum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elettaria cardamomum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • elettaria cardamomum

    Similar:

    cardamom: rhizomatous herb of India having aromatic seeds used as seasoning

    Synonyms: cardamon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).