electron-optical cross-section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-optical cross-section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-optical cross-section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-optical cross-section.

Từ điển Anh Việt

  • electron-optical cross-section

    (Tech) mặt cắt quang điện tử