electromagnetic-wave equations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electromagnetic-wave equations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electromagnetic-wave equations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electromagnetic-wave equations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electromagnetic-wave equations

    * kỹ thuật

    phương trình sóng điện từ