electroluminescent screen (el screen) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electroluminescent screen (el screen) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electroluminescent screen (el screen) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electroluminescent screen (el screen).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electroluminescent screen (el screen)

    * kỹ thuật

    màn hình điện phát quang