electro-hydraulic power steering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro-hydraulic power steering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro-hydraulic power steering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro-hydraulic power steering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro-hydraulic power steering

    * kỹ thuật

    ô tô:

    lái trợ lực điện thủy lực