electro-hydraulic interlocking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro-hydraulic interlocking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro-hydraulic interlocking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro-hydraulic interlocking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro-hydraulic interlocking

    * kỹ thuật

    liên khóa điện thủy lực