egg-shape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

egg-shape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm egg-shape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của egg-shape.

Từ điển Anh Việt

  • egg-shape

    hình trứng