effected radiative power/ effective radiated power (erp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effected radiative power/ effective radiated power (erp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effected radiative power/ effective radiated power (erp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effected radiative power/ effective radiated power (erp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effected radiative power/ effective radiated power (erp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    công suất bức xạ hiệu dụng