economics of money and banking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economics of money and banking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economics of money and banking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economics of money and banking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economics of money and banking

    * kinh tế

    kinh tế học tiền tệ và ngân hàng