economics in fuel consumption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economics in fuel consumption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economics in fuel consumption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economics in fuel consumption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economics in fuel consumption

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tiết kiệm chất đốt