e-commerce (electronic commerce) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

e-commerce (electronic commerce) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm e-commerce (electronic commerce) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của e-commerce (electronic commerce).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • e-commerce (electronic commerce)

    * kỹ thuật

    thương mại điện tử