drone pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drone pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drone pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drone pipe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • drone pipe

    Similar:

    drone: a pipe of the bagpipe that is tuned to produce a single continuous tone

    Synonyms: bourdon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).