doormat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doormat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doormat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doormat.

Từ điển Anh Việt

 • doormat

  /'dɔ:mæt/

  * danh từ

  thảm chùi chân (để ở cửa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • doormat

  a mat placed outside an exterior door for wiping the shoes before entering

  Synonyms: welcome mat

  Similar:

  weakling: a person who is physically weak and ineffectual

  Synonyms: wuss