diverging lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diverging lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diverging lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diverging lens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • diverging lens

    a lens such that a parallel beam of light passing through it is caused to diverge or spread out

    Synonyms: concave lens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).