discina macrospora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discina macrospora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discina macrospora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discina macrospora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • discina macrospora

    a discina with a flat or saucer-shaped fertile body that is brown on the upper surface; has a short stalk; not recommended for eating

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).