dipping bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipping bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipping bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipping bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dipping bed

    * kỹ thuật

    lớp nghiêng