digger wasp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

digger wasp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm digger wasp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của digger wasp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • digger wasp

    solitary wasp that digs nests in the soil and stocks them with paralyzed insects for the larvae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).