dichotomous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dichotomous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dichotomous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dichotomous.

Từ điển Anh Việt

 • dichotomous

  /di'kɔtəməs/

  * tính từ

  phân đôi, rẽ đôi

 • dichotomous

  lưỡng phân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dichotomous

  * kỹ thuật

  lưỡng phân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dichotomous

  divided or dividing into two sharply distinguished parts or classifications