dejectedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dejectedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dejectedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dejectedness.

Từ điển Anh Việt

  • dejectedness

    xem dejected

Từ điển Anh Anh - Wordnet