dark-skinned grape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dark-skinned grape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dark-skinned grape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dark-skinned grape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dark-skinned grape

    * kinh tế

    nho tím