cubiform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cubiform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cubiform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cubiform.

Từ điển Anh Việt

 • cubiform

  /'kju:bifɔ:m/

  * tính từ

  có hình khối, có hình lập phương

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cubiform

  * kỹ thuật

  hình khối

  lập phương

  xây dựng:

  có hình lập phương

  điện lạnh:

  hình lập phương

Từ điển Anh Anh - Wordnet