crystallizing tun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystallizing tun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystallizing tun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystallizing tun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystallizing tun

    * kinh tế

    khay tạo khối kẹo