crippled jack rafter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crippled jack rafter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crippled jack rafter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crippled jack rafter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crippled jack rafter

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thanh kèo do (bị) biến dạng

  thanh kèo đỡ (bị) biến dạng

  thanh kèo đỡ bị biến dạng