crescent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crescent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crescent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crescent.

Từ điển Anh Việt

 • crescent

  /'kresnt/

  * danh từ

  trăng lưỡi liềm

  hình lưỡi liềm

  (sử học) đế quốc Thổ-nhĩ-kỳ

  đạo Hồi

  * tính từ

  có hình lưỡi liềm

  đang tăng lên, đang phát triển

 • crescent

  (thiên văn) trăng lưỡi liềm, trăng khuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crescent

  any shape resembling the curved shape of the moon in its first or last quarters

  resembling the new moon in shape

  Synonyms: crescent-shaped, semilunar, lunate