cox-2 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cox-2 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cox-2 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cox-2.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cox-2

    Similar:

    cyclooxygenase-2: an enzyme that makes prostaglandins that cause inflammation and pain and fever

    the beneficial effects of NSAIDs result from their ability to block Cox-2

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).